🔺️ การขอรถตำรวจทางหลวงนำขบวน

🔺️ การขอรถตำรวจทางหลวงนำขบวน 🔺️ การนำขบวนโดยการร้องขอเป็นครั้ง ๆ ไป
🔸️ ขบวนที่มีความจำเป็นต้องใช้ตำรวจนำขบวนเพื่อความปลอดภัยของขบวน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนตามความจำเป็นแก่กรณี เช่น รถนักเรียน
🔸️ ขบวนรถซึ่งเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือพิธีการที่มีรถหลายคัน หรือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนของบุคคลผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ในทางราชการ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของทางราชการ