ประกาศกรมทางหลวงเรื่องขายทอดตลาดอาคารบ้าพักและบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมรื้อถอน