สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Update กฎหมายจราจรใหม่ เรื่อง การรัดเข็มขัดนิรภัย เริ่ม 5 กันยายน 2565

🔺Update กฎหมายจราจรใหม่ เรื่อง การรัดเข็มขัดนิรภัย

🔺รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

🔺รถกระบะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า

🔺รถกระบะสองตอน (4 ประตู) ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

🔺รถกระบะแค๊ป หรือท้ายกระบะ นั่งบริเวณแค๊ป หรือท้ายกระบะได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด

มีผลตั้งแต่ 5 กันยายน 2565 ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565

ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะออกประกาศกำหนดจำนวนคนโดยสาร และลักษณะการโดยสารที่ปลอดภัย ให้ประชาชนทราบต่อไป ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565