สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Update กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษ แว้น ซิ่ง แข่งรถในทาง เริ่ม 5 กันยายน 2565

🔺Update กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษ แว้น ซิ่ง แข่งรถในทาง

🔺รวมกลุ่ม มั่วสุม ในทางหรือทางสาธารณะ สถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ

รถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ

มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

หรือ ปรับ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

🔺ผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวนแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🔺ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลตั้งแต่ 5 กันยายน 2565 ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565